فوریه 20, 2017

نمونه نمودارهای حوزه الکترونیک

وضعیت سی کشور اول جهان به لحاظ تعداد مقالات چاپ شده ISI

وضعیت سی کشور اول جهان به لحاظ تعداد مقالات چاپ شده ISI از سال 1996 تا سال 2013 میلادی

 

بیست کشور اول وارد کننده محصولات الکتریکی و الکترونیکی از ایران

بیست کشور اول وارد کننده محصولات الکتریکی و الکترونیکی از ایران

 

 

 

آمار اشتغال به تفکيک حوزه هاي مرتبط – بر حسب طبقه بندي ISIC

آمار اشتغال به تفکيک حوزه¬هاي مرتبط - بر حسب طبقه¬بندي ISIC (2)

آمار اشتغال به تفکيک حوزه هاي مرتبط – بر حسب طبقه بندي ISIC- سال 1388

آمار اشتغال به تفکيک حوزه¬هاي مرتبط - بر حسب طبقه¬بندي ISIC (2) سال 1388

 

آمار اشتغال به تفکيک حوزه هاي مرتبط – بر حسب طبقه بندي ISIC

آمار اشتغال به تفکيک حوزه¬هاي مرتبط - بر حسب طبقه¬بندي ISIC (2)

 

آمار اشتغال به تفکيک حوزه هاي مرتبط – بر حسب طبقه بندي ISIC

آمار اشتغال به تفکيک حوزه¬هاي مرتبط - بر حسب طبقه¬بندي ISIC (2)

 

آمار اشتغال به تفکيک حوزه هاي مرتبط – بر حسب طبقه بندي ISIC

آمار اشتغال به تفکيک حوزه¬هاي مرتبط - بر حسب طبقه¬بندي ISIC (2)

 

آمار اشتغال به تفکيک حوزه هاي مرتبط – بر حسب طبقه بندي ISIC

آمار اشتغال به تفکيک حوزه¬هاي مرتبط - بر حسب طبقه¬بندي ISIC (2)

 

آمار اشتغال به تفکيک حوزه هاي مرتبط – بر حسب طبقه بندي ISIC

پراکندگی برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها بر اساس برگزار کننده

 

 

تعداد شرکتهای دانش بنیان به تفکیک استانها